Total Number of shows

Total Number of Shows Till Date 20th December 2019

Sr. No Name of the play No. of shows Year
1 Mi Mantri Zhalo 25 1982
2 Tour-Tour 543 1983
3 Maharashtrachi Lokdhara 443 1984
4 Moruchi maushi 1330 1985
5 Brahmachari 503 1986
6 Lagnachi bedi 385 1988
7 Pritisangam 35 1989
8 Pahuna 210 1990
9 Chal…kahitarich kai 180 1990
10 Bara Sapadlas 34 1991
11 Gela madhav kunikade 1822 1992
12 Priyatama 282 1994
13 Be dune paach 236 1994
14 Lekure udanda zhali 400 1995
15 Sundar mi honar 195 1996
16 Char diwas premache 1026 1996
17 Shh..kuthe bolaycha nahi 284 1997
18 Eka lagnachi goshta 1742 2001
19 Wyakti ani walli (USA and Canada) 14 2001
20 Moruchi maushi (USA and Canada) 11 2001
21 Jaadu teri nazar 375 2004
22 Amhi dogha raja rani 192 2006
23 Olakh na Palakh 220 2008
24 Bahurupi 202 2009
25 Shree Tashi Sau 91 2010
26 Sasu Mazi Dhasu 200 2011
27 Maziya Bhaujinna Rit Kalena 51 2012
28 Nakalat Disle Sare 56 2013
29 Karti kaljat ghusli (Still running) 240 2015
30 Sangeet Sanshaikallol (Still running) 85 2015
31 Sakhar Khallela Manus (Still running) 250 2016
32 Runanubandha 75
33 Plays 32
35 Marathi serial 25
36 marathi films 37
37 Eka lagnachi pudhachi goshta (Still running) 275
TOTAL 12,087